تشخیص مهره مار ثقتی tagged posts

مهره مار اصلی را از تقلبی تشخیص دهید

تشخیص مهره مار 25 روزهحامی، 5 4989 کازرون، شهری که طهمورث ساسانی ساخته و بهرام گورا ساخته و کیکباد آن را تکمیل کرده است. شهر شلوغ تهران با ساخت ساختمان‌های بزرگ دولتی، خیابان‌های جدید، مراکز تفریحی در تهران، سازمان‌های خدمات شهری در تهران و مراکز دانشگاهی و روش‌شناسی در تهران آغاز شد. بارزترین نمونه ها را می توان در توهمات بیماران روانی در مورد اکتشافات و شهود یافت...

Read More