پرسش و پاسخ: تیم چندلر Sidley در مورد روند مدیریت M&A مدیریت آب

[ad_1]

انرژی هارت: معامله Celtic Disposal LLC شامل یک اپراتور پرمین با یک شرکت تابعه آب بود که آن واحد را به شرکتی متخصص در زیرساخت های آب فروخت. آیا این هم افزایی برای این معامله خاص است یا الگویی برای معاملات شرکت آب پیش رو است؟

تیم چندلر: گرچه نمی توانم با مشخصات این معامله صحبت کنم ، بله ، این روند قابل توجهی است. تقریباً پنج سال پیش ، روند قابل توجهی وجود داشت که به موجب آن بسیاری از شرکت های متمرکز بر E & P از دارایی های میان جریان خود واگذار کردند زیرا با توجه به تخصصشان در E&P ، تمرکز سرمایه گذاران و سایر ملاحظات ، منطقی نبود که دیگر آنها را نگه دارند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>