نظر: چرا سرمایه گذاران سوخت های فسیلی برای سال 2021 سبز هستند؟

[ad_1]

بنابراین ما اتفاق نظر داریم که اگر تا این زمان زودتر نباشد ، باید تا سال 2050 انتقال جهانی به میزان خالص انتشار کربن صورت گیرد. ارگان های فراملی ، دولت های ملی ، شرکت های بزرگ ، سازمان های غیردولتی و م institutionsسسات مالی تفاوت های زمانی و ترکیبی از راه حل ها را دارند.

اما به ویژه با رفتن دولت ترامپ ، ما تا حد زیادی در مورد لزوم دور شدن از سوخت های فسیلی توافق می کنیم.

بنابراین ، چرا از ابتدای سال به طور کلی قیمت سهام سوخت های فسیلی در حال افزایش است و چرا بسیاری از سهام انرژی پاک عملکرد ضعیف یا حتی کاهش قیمت دارند؟

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>