کمی نرم
کمی بیش از حد درشت ،
کمی بیش از حد شیرین ،
یا شاید تلخ و شیرین!

کمی بیش از حد خوب ،
کمی بد ،
کمی بیش از حد ،
کمی خیلی خوشحالم ،
کمی غمگین!

هیچ چیز غیر طبیعی است ،
چون این روزها همه چیز
یا خیلی کم است ،
یا کمی زیاد!لینک شده


سلب مسئولیت

نظرات بیان شده در بالا از نظر نویسنده است.پایان مقاله