سلام ، شما با شیطان هستید؟

[ad_1]

شایعه همه چیز را داشت ،
اما هنوز نتوانست شما را لمس کند.
شما در ذهن خود خیال پردازی کرده بودید ،
که هرگز نمی تواند درست باشد!

چنین رفتاری ،
خیلی آرام و آماده
اوه ، چطور روحش پاک نیست؟
چطور ممکن است حرف های او درست نباشد؟

روزها گذشت
دیوارهای اطراف روح خود را پایین نگه داشته ای ،
ستاره صبح شما را در داخل و خارج جذب کرده بود.

ش
آرامش را آرام کن
لوسیفر بیرون می آید ،
پادشاه جهنم عبای سامایل کوچک نورافکن شما را می ریزد!

سرزنش نکن
فرار نکن ،
شما می دانستید
شما تمام مدت با شیطان بودید ،
هیچ کس مقصر نیست جز شما!لینک شده


سلب مسئولیت

نظرات بیان شده در بالا از نظر نویسنده است.پایان مقالهLeave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>