این روزها کلمات آسان نمی آیند.

حتی آنها عصبانیت خاص خود را دارند.

آنها به وضوح از بازی کردن خسته نشده اند ،

اما من کاملاً از مادر کردنشان خسته شده ام.لینک شده


سلب مسئولیت

نظرات بیان شده در بالا از نظر نویسنده است.پایان مقاله