خدمات رنجر انرژی به دنبال معامله تمام سهام پاتریوت ، به خریدهای بیشتری چشم می اندازد

[ad_1]

شرکت ارائه دهنده خدمات میادین نفتی مستقر در هوستون در کنار اعلام خرید شرکت Patriot Completion Solutions LLC در 17 مه ، شرکت Ranger Energy Services Inc. از خریدهای بعدی چشم پوشی می کند.

در انتشار یک شرکت ، رنجر گفت که پاتریوت را خریداری کرده است ، یک شرکت نمونه کارها از White Deer Energy با تمرکز بر ارزیابی خط و سیم خدمات مداخله. شرایط موجودی سهام فاش نشده است.

این تصدیق اظهارنظرهای مدیریت رنجر در مورد بسته شدن احتمالی خرید مفتول طی چند روز در طی تماس سه ماهه اول شرکت در 6 مه تأیید می کند. مدیریت همچنین به عنوان یک فرصت در خواست بسته شدن خرید دوم در طی دو ماه آینده اشاره کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>