عشق به همه ،
اعتماد به تعداد کمی؛
همه چیز واقعی نیست ،
همه درست نیستند
بیشتر مردم برای فصل ها هستند ،
در پایان ، بیشتر پیشنهادات خود را پیشنهاد می دهند.

منتظر بودن
و به عقب نگاه کن
بازتاب و دیدن ،
آیا به اندازه کافی برای آنهایی که باقی مانده اند مراقبت کردید ،
آیا شما برای شادی و نشاط آنها دلیل کافی دارید؟لینک شده


سلب مسئولیت

نظرات بیان شده در بالا از نظر نویسنده است.پایان مقاله